Účast 2022

Poslední úprava: 09.12.2022 , 08:40
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet 24 27 23 36 24+9 26 24 32 11 24 33 27
Petr BĚTUŇÁK ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ
Karel BRLICA                        
Jaroslav BUMBALA     ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ  
Pavel ČÍŽ                        
Jaroslav DANĚK             ǀ ǀ     ǀ ǀ
Libor DOBEŠ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ ǀ  
Vladimír DOBEŠ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ       ǀ  
Pavel DVOŘÁK                       ǀ
Josef FIGALA           ǀ ǀ          
Josef FOJTÁŠEK                        
Zoltán GALAMBOŠ       ǀ   ǀ     ǀ   ǀ  
Julius GAŽDA ǀ ǀ   ǀ       ǀ        
Ivan HALUZA ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ     ǀ   ǀ
Václav HAMBÁLEK                        
Lubomír HLEDÍK       ǀ             ǀ  
František HRACHOVEC                   ǀ    
Vladimír HRUŠKA   ǀ   ǀ   ǀ ǀ ǀ   ǀ   ǀ
Pavel JANOŠEK ǀ                   ǀ  
Emil JEMELÍK ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ  
Zdenek KOMAN                        
Ivan KOTLÍK                       ǀ
Jiří KOVÁŘ   ǀ   ǀ     ǀ          
Adolf KREML         ǀ     ǀ     ǀ  
Václav KROUPA               ǀ        
Rudolf KRUPA           ǀ   ǀ   ǀ ǀ  
Milan KUBÍN   ǀ   ǀ ǀ       ǀ     ǀ
František KUNETKA ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ
Jaromír MÁLEK ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ   ǀ ǀ ǀ
Vladimír MANA ǀ     ǀ                
Petr MARKL ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ     ǀ  
Jindřich MIEZYBRODSKÝ ǀ ǀ                    
Josef MIKULENKA ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ   ǀ    
Vladimír MISTECKÝ                        
Karel MÁSLO                        
Antonín NAVRÁTIL ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ     ǀ       ǀ
Jiří NEUBAUER                        
Petr NOVÁK         ǀ              
Karel OREL ǀ   ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ   ǀ ǀ ǀ
Jaromír PALACKÝ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ  
Milan PEČENKA                        
Karel PIŠŤÁČEK ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ
Josef PÍTR         ǀ ǀ ǀ     ǀ ǀ  
Josef PLEŠEK           ǀ ǀ     ǀ ǀ ǀ
Josef POBOŘIL ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ
Michal Poruba                        
Antonín RAŠOVSKÝ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ
Antonín REIMER                        
Vojtěch RUŠÁR   ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ
Jaroslav SAZOVSKÝ ǀ ǀ   ǀ ǀ              
Alois SCHNEIDER                        
Pavel SKŘIČÍK                        
Milan SMOLKA   ǀ   ǀ ǀ ǀ         ǀ  
Josef SMRČEK ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ   ǀ ǀ  
Jiří SOBOTA ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ
Alois SOVÁK       ǀ   ǀ ǀ ǀ       ǀ
Josef STODŮLKA                        
Petr STROMŠÍK                        
Jiří ŠEJNOHA                        
Vlastimil ŠIMČÍK       ǀ       ǀ   ǀ   ǀ
Josef ŠTEC                        
Jiří TÁBORSKÝ     ǀ ǀ       ǀ     ǀ  
Zdeněk TOMAN                        
Stanislav URBÁNEK ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ
Jan VALA                        
Milan VALOUŠEK                        
Jan VLČEK ǀ   ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ
Jiří VOLEK   ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ   ǀ ǀ ǀ
Stanislav VOLEK       ǀ ǀ     ǀ ǀ   ǀ  
Josef VORÁČ   ǀ     ǀ   ǀ ǀ   ǀ ǀ  
Miloš VÝŠKA                        
Jan ZAPLETAL     ǀ ǀ       ǀ ǀ   ǀ ǀ
Josef ZGABAJ     ǀ             ǀ ǀ ǀ
Petr ZGABAJ